Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
ANATOMISK ÅRSAK
KODNING
N200
DIAGNOSTIKK og FUNN
Bildediagnostikk med fremstilling av samlesystemet (ECT).
CT ml kontrast
• Diverse anormalier:
– Medullær svampnyre (MSK)
– Calyxcyste/divertikkel
– Ureteropelvin stenose
– Ureterstenose
– Ureterocele
– Reflux
– Urinavledninger
– Hesteskonyre
– Med flere
• Kan være kombinert med infeksiøs årsak og metabolske
risikofaktorer
ÅRSAK
Kongenitte og ervervede anormalier
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Om mulig korreksjon av bakenforliggende årsak.
Kontroll av evt. samtidig infeksjon (se infeksjonsstein).
Økt væskeinntak.
Ved medullær svampnyre (som er en kongenitt sykdom med cystisk dilatasjon av samlerør, som kan omfatte deler av nyren eller hele nyren og være uni- eller bilateral) ses ofte ledsagende hypercalciuri og/eller hypocitraturi. Disse risikofaktorene bør behandles som nevnt under komplisert ICU.
Disse pasientene har ofte også behandlingsresistente kroniske smerter.
FOREKOMST
Anatomisk/funksjonelle årsaker utgjorde 5% av den samlede
steinpopulasjonen i Dansten populasjonen.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu