Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
INFEKSJONSSTEIN
KODNING
N200
DIAGNOSTIKK og FUNN
Steinanalyse: Struvit (magnesiumammoniumfosfat) og/eller
calciumcarbonatapatit.
UVI med urease-produserende bakterier (proteus, klebsiella, pseudomonas, streptococcus faecalis, visse staph. aureus, citrobacter).
E.coli er aldri urease-produserende.
Kan være kombinert med anatomisk årsak.
ÅRSAK
Urinveisinfeksjon med ureaseproduserende bakterier medfører økt urin-ammoniumkonsentrasjon samt økt urin-pH, hvilket fører til risiko for danning av stein bestående av struvit (magnesiumammoniumfosfat) og calciumcarbonatapatit.
Kan være kombinert med anatomisk årsak.
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Kontroll av aktiv infeksjon.
Fjerning av stein (ved infeksjonsstein er det vesentlig at det oppnås 100% steinfrihet mhp å fjerne fokus).
Forebyggelse: Infeksjonssteinsdannelse kan hemmes ved surgjøring av urinen med ammoniumklorid. Det er viktig at surgjøringen begrenses til én dag ukentlig (800-1000 mg x 3), idet daglig surgjøring vil kunne forårsake at nyren adapterer til den nye situasjonen.
Det er ofte vanskelig å oppnå varig sanering av urinveiene med antibiotika. Forsøk på dette kan medføre kolonisering med multiresistente stammer
FOREKOMST
Relativ sjelden (Ca. 3% av samlede steinpopulasjon i Danmark).
Hyppig hos ptt med urinavledning, neuromuskulær dysfunksjon o.l.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu